महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION (2021-22)

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (२०२१-२२)Login

Username (UDISE Code) *

School Password *