महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION (2021-22)

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (२०२१-२२)मुख्य पृष्ठ
जाहिरात
प्रश्नपत्रिका आराखडा
पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम)
प्रवाह चित्र
वेळापत्रक
Help Desk No. : 02067351700 - Dial 4

ऑनलाईन नियमित आवेदनपत्रे भरण्याची सुधारित तारीख दिनांक १६/११/२०२१ ते ०७/१२/२०२१.
.

संपर्क
पत्ता :
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७

ई-मेल :
nts.msce@gmail.com